تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/61443/ الف مورخ96/3/2 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهرادیمی با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 13.00تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/641/ الف مورخ96/3/2 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهرخاش با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 12.00 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/6143/ الف مورخ96/3/2 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهرمیرجاوه با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 9.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/6158/ الف مورخ96/3/3 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی وشهرسازی با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 10.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کارگروه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

February 14, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/42941/الف مورخ 1395/11/23 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر دوست محمد درروز یک شنبه مورخ 1395/11/24 راس ساعت 12:00 با بیش از 13 موضوع با حضور کلیه اعضاء محترم در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه مواردی به عنوان نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی به جلسه ارائه گردید.

February 14, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/42940/الف مورخ 1395/11/23 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر خاش درروز یک شنبه مورخ 1395/11/24 راس ساعت 10:00 صبح با بیش از 6 موضوع با حضور کلیه اعضاء محترم در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه مواردی به عنوان نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی به جلسه ارائه گردید.

February 14, 2017

پنجمین جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیر بنایی وشهرسازی در خصوص بازنگری طرح جامع شهر زاهدان با حضور تمامی اعضاء در روز دوشنبه مورخ 18/11/95 در محل ساختمان جانبازان تشکیل گردید.

February 14, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/36304/ الف مورخ 1395/10/02 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کارگروه امور زیر بنایی وشهرسازی با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1395/10/06 روز دوشنبه رأس ساعت 8:30 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کارگروه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

January 29, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/40672/الف مورخ 95/11/04 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان در روزچهارشنبه مورخ 95/11/06 راس ساعت 9:00 صبح با طرح 13 موضوع در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو و نماینده مشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید. که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه ، نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی در خصوص موضوعات به جلسه ارائه گردید.

January 29, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/39414/الف مورخ 95/10/26 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان در روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 راس ساعت 12:00 ظهر با طرح 4 موضوع (دستور کار جلسه) در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو ومشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید. که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه ، نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی در خصوص موضوعات به جلسه ارائه گردیدو.مابقی موضوعات دستور کار جلسه فوق به جلسه بعدی جهت بررسی موکول گردید.

صفحه‌ها

Subscribe to مدیریت معماری و شهرسازی

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال