تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50

مقدمه: جهت پاسخ به نامه های وارده، اداره ثبت، دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی و ... روال زیر را انجام میگیرد.